Borgerrådgiver – nu er det forvaltningens opgave at undersøge behovet!

Enhedslistens forslag om ansættelse af en borgerrådgiver blev afvist af Økonomi- og Planlægningsmødet den 3. februar til fordel for et forslag om at forvaltningen skal undersøge behovet for en borgerrådgiver.

Fra referatet

Resume
Enhedslisten (Ø) har sendt et forslag som ønskes optaget på dagsordenen til mødet i kommunalbestyrelsen den 13. januar 2021.
Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende sagen til behandling i Økonomi- og Planlægningsudvalget.
Forvaltningen har tilføjet sine kommentarer under feltet ‘Supplerende sagsfremstilling’.
Forvaltningen indstiller at der igangsættes en undersøgelse med henblik på nærmere afdækning af behovet for en borgerrådgiver, og at sagen herefter fremlægges til beslutning på kommunalbestyrelsens møde i juni 2021.
Supplerende sagsfremstilling
Det er i dag alle medarbejderes pligt og ansvar at understøtte borgerne i deres relation til den kommunale organisation.
Det forhold gælder alle steder og forvaltes på bedst mulig vis rundt om i den kommunale organisation; på skolerne, i daginstitutionerne, på plejecentrene, i forvaltningen m.m..

Det er derfor forvaltningens forslag, at en stillingtagen til etablering af en borgerrådgiverfunktion bør forberedes grundigt for at sikre, at funktionen både vil kunne supplere og kvalificere den indsats som i dag ydes kvalificeret og ansvarsfuldt i hele den kommunale organisation.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der iværksættes en proces i et tæt samarbejde med MED-organisationen med henblik på at få afdækket og kvalificeret, hvor en borgerrådgiverfunktion i givet fald vil give bedst mulig mening.
Herudover foreslås det, at den undersøgelse, som er besluttet gennemført i jobcentret, ligeledes indgår i beslutningsgrundlaget for kommunalbestyrelsen. Undersøgelse vil nemlig afdække mulige behov på et område, hvor ikke mindst lovgivningen er omfattende og kompliceret.

Endelig foreslår forvaltningen, at erfaringerne fra perioden 2010-2012 med en borgerrådgiver ligeledes indgår i beslutningsgrundlaget for kommunalbestyrelsen. Det er vigtigt også at inddrage vores egne erfaringer med en borgerrådgiverfunktion.
På den baggrund forventer forvaltningen først at kunne komme med en indstilling til kommunalbestyrelsens møde i juni.
Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov § 65 e.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen oversendt til Økonomi- og Planlægningsudvalget
Beslutning
Tiltrådt med beslutning om, at Ældrerådet, Handicaprådet og andre relevante aktører inddrages i processen.

Se hele referatet fra Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde 

Se det oprindelige forslag