Vedtægter

Hent vedtægterne som pdf

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Enhedslisten Herlev.
Foreningen er lokalafdeling af Enhedslisten.
Foreningens hjemsted er Herlev.

§ 2: Formål:

Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål. Desuden arbejder afdelingen for socialistisk repræsentation i Herlev kommunalbestyrelse og Region Hovedstaden.

§ 3: Medlemskab:

Som medlemmer kan optages interesserede som kan arbejde for Enhedslistens formål, og som accepterer dens vedtægter. Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingens kontaktperson eller ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten. Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Herlev er automatisk med i Enhedslisten Herlev.
Kontingent fastsættes af Enhedslistens årsmøde.
Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Der afholdes medlemsmøde i afdelingen mindst 2 gange hvert halve år. Medlemsmøde indkaldes af kontaktpersonen/afdelingsbestyrelsen. På medlemsmødet træffes der nærmere beslutning om politiske opgaver.

§ 4. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer der har betalt kontingent senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.
Intet medlem kan afgive mere end en stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.
Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.
Ordinær generalforsamling der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning og status for det forløbne år.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
 5. Budget for det kommende år.
 6. Valg af afdelingsbestyrelse og revisor.
 7. Eventuelt.

Der kan desuden være følgende punkter:

 • Valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde.
 • Urafstemning om folketingskandidater på landsplan.
 • Valg af lokale folketingskandidater.
 • Valg af kandidater til Herlev kommunalbestyrelse og regionsrådet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst ¼ af afdelingens medlemmer skriftligt, med angivelse af dagsorden, ønsker det. Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.

§ 5. Afdelingsbestyrelsen:

Afdelingsbestyrelsen er afdelingens ledelse mellem generalforsamlinger.
Afdelingsbestyrelsen består af 2 – 5 medlemmer.
Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første afdelingsbestyrelsesmøde med en kontaktperson og en kasserer.
Afdelingsbestyrelsen afholder som hovedregel mindst et møde pr. måned.
Afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen.
Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fra afdelingsbestyrelsen, godkendelse af generalforsamlingen samt godkendelse af Enhedslistens hovedbestyrelse.
Der udarbejdes beslutningsreferat af afdelingsbestyrelsens møder.
Referatet gennemgås på det følgende bestyrelsesmøde til godkendelse, evt. kommentarer.
Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Kandidater til kommunalbestyrelsen og regionsrådet:

Kandidater for Enhedslisten Herlev skal være medlemmer af Enhedslisten. Kandidater skal inden den formelle opstilling underskrive en erklæring om at de vil udtræde af kommunalbestyrelsen/regionsrådet ved udmeldelse af Enhedslisten.
Personer der er opstillede af Enhedslisten Herlev, er ansvarlige overfor Enhedslisten Herlev for at følge Enhedslistens politiske grundlag. Personer der er blevet valgt, skal holde tæt kontakt med afdelingen og sørge for at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet. Ved uenighed mellem afdelingsbestyrelsen og de valgte personer skal sagen forelægges på et medlemsmøde i afdelingen.

§ 7. Tegningsregler:

Afdelingen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren. Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.
Ved optagelse af lån, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede afdelingsbestyrelse.
Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

§ 8. Foreningens formue:

For afdelingen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.

Afdelingen får sine midler fra:

 • medlemskontingent
 • partiskat fra medlemmer af afdelingen der får vederlag for hverv hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen
 • indsamlinger og frivillige bidrag.

§ 9. Regnskab:

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en intern valgt revisor før første generalforsamling efter regnskabets forelæggelse.

§ 10. Vedtægtsændringer:

Ændringer i nærværende vedtægter kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på en generalforsamling.

§ 11. Opløsning:

Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3-dels flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger med afdelingens opløsning som dagsordenpunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.
Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.

Således vedtaget på generalforsamling den 19. februar 2018

Dirigent: Jakob Sølvhøj                                                 Referent: Marianne Dithmer