Valgprogram for perioden 2022-2025

HERLEVS FREMTID ER OGSÅ DIT VALG

Med dette valgprogram fremlægger vi Enhedslistens forslag og visioner for valgperioden 2022-2025.

Hent valgprogrammet som pdf

Enhedslisten ønsker en solidarisk, demokratisk og grøn udvikling, hvor alle har mulighed for aktivt at deltage i samfundet, og hvor vi opretholder og forbedrer den fælles velfærd.
Enhedslisten er imod den form for privatisering, der skaber større ulighed i samfundet, og vi arbejder for udvikling af socialøkonomiske initiativer.

Hjælp os med at opnå en stærk repræsentation ved valget til kommunalbestyrelsen tirsdag den 16. november 2021.

[Borgerinddragelse] [Et rødt – grønt Herlev] [Boligpolitik] [Trafikpolitik] [Socialpolitik] [Sundhed og forebyggelse] [Borgere med handicap] [Ældre] [Børneliv] [Folkeskole] [Ungdomsliv]] [Kultur, fritid og idræt] [Aktivt medborgerskab]

FOR OS BETYDER KOMMUNE FÆLLESSKAB

Vi vil arbejde for åbenhed og borgerinddragelse. Vi tager gerne ansvar og søger indflydelse, dog ikke for enhver pris.
Enhedslistens politik tager udgangspunkt i fællesskabet som forudsætning for den enkeltes mulighed for fri udfoldelse og tryghed.
Enhedslisten arbejder for et samfund, hvor alle borgere har samme rettigheder og pligter og behandles lige med respekt og værdighed. Et samfund, hvor der er plads til alle uanset køn, alder, seksuel orientering, tro, etnisk oprindelse og eventuelle handicap.
Kommunernes økonomi er underlagt en stram statslig styring, der på baggrund af budgetloven sætter snævre rammer for de kommunale drifts- og anlægsudgifter.
Udviklingen i opgaverne, som forventes at blive varetaget i vores kommune, har bremset visioner og idéer, som de ansatte kunne udvikle sammen med borgerne.
For at Herlev Kommune skal kunne yde en god, kvalificeret og tilfredsstillende service i et helhedsorienteret perspektiv, kræver det ordentlige arbejds-betingelser og udviklingsmuligheder. De ansatte skal have friheden til at tilrettelægge deres eget arbejde tilbage og fritages for unødigt bureaukrati, som begrænser kontakten til borgerne.
Kommunernes Landsforening indgår år efter år aftaler om rammer for de kommunale budgetter, der fører til forringelser af velfærden.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR:

 • at regeringen sikrer kommunerne en langt bedre økonomi til de kommunale opgaver, så velfærden kan opretholdes og udvikles
 • at regeringen fjerner de sanktioner, der begrænser kommunernes økonomiske handlefrihed.

SÅDAN VIL VI SIKRE REEL BORGERINDDRAGELSE

Når nye projekter besluttes, skal den kommunale forvaltning inddrage borgerne allerede i idéfasen. Vi går ind for reel borgerinddragelse. Det er vigtigt at inddrage borgerne inden nye og større politikområder vedtages.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR:

 • en “værktøjskasse” for borgerinddragelse
 • understøttelse af lokale frivillige initiativer.

ET RØDT – GRØNT HERLEV

Kampen om fremtiden er kampen for den grønne omstilling og kampen for at få alle med. Ingen skal føle sig ekskluderet af fællesskabet.
Herlev Kommune har med beslutningen om at deltage i DK2020 forpligtet sig til et kommunalt klimasamarbejde. Et initiativ Enhedslisten støtter og vil sørge for at kommunen aktivt indgår i.
Herlev skal være en grøn by med gode betingelser for natur og biodiversitet og borgernes adgang til naturen.
Der skal arbejdes med miljøspørgsmål i skolerne. Vores børn skal rustes til at håndtere nutidens og fremtidens udfordringer på miljø- og klimaområdet uanset opvækstvilkår. Men vigtigst af alt: den grønne omstilling og klimaindsatsen må ikke betyde øget social skævhed. Det grønne perspektiv skal altid følges op af et rødt perspektiv.

ENHEDSLISTEN VIL ARBEJDE FOR:

 • at beskytte drikkevandet mod påvirkning fra pesticider og jordforurening
 • at sikre, at industriaffald ikke forurener drikkevandet
 • at kommunen er 100% giftfri i driften af grønne områder
 • at udbrede budskabet om giftfri haver
 • at alle måltider, der bliver tilbudt i kommunens institutioner, som udgangspunkt er økologiske og mindst muligt CO2-belastende
 • at kommunens indkøb baserer sig på miljø- og klimavenlige produkter, og at der arbejdes på at kommunens institutioner bliver miljøcertificerede
 • at kommunen i overensstemmelse med klimamålene 2030 arbejder på 70% reduktion af kommunens samlede CO2 udslip
 • at kommunen inddrager borgerne ved at etablere et borger-, virksomheds- og foreningspanel som løbende kan rådgive, vejlede og idéudvikle i samarbejde med forvaltningen på det grønne område
 • at borgerne oplever, at det er lettere at tage cyklen end bilen, fordi cykelstien er lige udenfor døren, og kommunen har mindst 30 elcykler til rådighed til udlån til borgere, som ønsker at afprøve en elcykel
 • at hele kommunens bilpark kører på 100% alternativ energi
 • at kommunen samarbejder med de lokale virksomheder om klima- og miljøvenlige affaldsordninger
 • at asfalterede områder i daginstitutioner og skoler omlægges til grønne arealer.

EN BOLIGPOLITIK MED FOKUS PÅ FÆLLESSKABER, GRØNNE OG ØKONOMISK OVERKOMMELIGE LØSNINGER FOR ALLE BORGERE

Herlev er kendt som en by med luft mellem boligblokke og med etagebyggeri af moderat højde. Det bybillede er udfordret af de senere års tætte byggeri og mange tilladelser til at bygge højt. Den udvikling skal vendes.
Enhedslisten vil arbejde for at kommunen i lokalplanlægningen inddrager naboer og nærområdet tidligt i processen, og for, at den fremtidige byudvikling foregår i samarbejde med parter, der arbejder med bæredygtige grønne løsninger i byggeriet og omgivelserne.
Derudover vil Enhedslisten arbejde for, at der opføres boliger, som rummer alle aldersgrupper, og som er til at betale for studerende og borgere med indtægt under gennemsnittet.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR:

 • at der stilles krav om miljørigtige løsninger ved nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri, både i offentligt og privat regi
 • at det fastholdes at Herlev skal have luft mellem boligblokkene. Der skal være etagebyggeri af moderat højde, grønne oaser og legepladser til børnene
 • at kommunen med råd og vejledning støtter opsætning af solceller og andre miljø- og klimavenlige løsninger på private og almene boliger og på erhvervsbygninger
 • at der lægges pres på regeringen, så kommunale bygninger kan benytte solceller
 • at kommunen arbejder på at etablere indkøbsmuligheder, kultur- og idrætsfaciliteter, rekreative områder, caféer osv. i erhvervs-/boligkvarterer i det sydlige Herlev, så bydelen ikke fremstår øde og uinspirerende for de mange, der bosætter sig i området.

EN BÆREDYGTIG TRAFIKPOLITIK

En væsentlig del af CO2-udledningen i Herlev stammer fra trafikken.
Desuden forårsager partikelforurening og støjgener fra trafikken alvorlige helbredsproblemer, især for naboer til de store veje. Det er vigtigt at trafikplanlægningen tager højde for alle problemerne.
Enhedslisten har som mål, at alle skal have mulighed for at kunne klare sig uden egen bil. Vi prioriterer derfor udbygning af den kollektive trafik og bedre forhold for borgere på to og tre hjul.
Der er stadig områder i Herlev, der er dårligt dækket mht. til busdrift.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR:

 • reduktion af støjgener ved reduktion af fartgrænser og opsætning af støjværn
 • bedre og billigere kollektiv trafik for alle i kommunen, især med tilgængelighed for mennesker med handicap
 • udbygning af sikre cykelveje, så cyklen bliver det billige, lette, hurtige og sunde valg
 • sikker skolevej til alle skoler i kommunen, både folkeskoler og ungdomsuddannelser
 • ekstra afgange med busserne om morgenen, så skoleelever ikke møder overfyldte busser, ikke kommer med og derfor ender med at tage bilen
 • at der stilles krav om el-busser i den kollektive transport.

BESKÆFTIGELSE ER OGSÅ SOCIALPOLITIK

I Enhedslisten kæmper vi for et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til alle, samt en beskæftigelsespolitik, der understøtter at ledige og sygemeldte   kommer tilbage i selvforsørgelse. Vi mener, at alle har ret til at blive en del af et arbejdspladsfællesskab med de kompetencer og udfordringer, der nu engang er. Der er brug for et lokalt erhvervsliv, der kan rumme folk med forskellige udfordringer. Dette kræver, at vi som kommune blandt andet prioriterer samarbejdet med virksomheder, der udviser et socialt ansvar for at hjælpe ledige og sygemeldte borgere tilbage til arbejdsmarkedet. Vi mener, at Herlev Kommune og kommunale institutioner skal tage socialt ansvar ved dels at tilbyde reel opkvalificering, dels at medvirke til at etablere socialøkonomiske virksomheder. Et tættere samarbejde med socialøkonomiske virksomheder er efter vores mening en af nøglerne til at hjælpe flere ledige med ringe faglige forudsætninger tættere på arbejdsmarkedet. Disse virksomheder er kendt for at have reelle beskæftigelsesmuligheder for folk med diverse fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser.
Mange års reformer på beskæftigelsesområdet har desværre bl.a. medført, at mange ledige og sygemeldte borgere får ringere økonomiske vilkår, mens de kæmper for at komme tilbage til selvforsørgelse. Derfor mener vi, at en bæredygtig beskæftigelsespolitik i Herlev Kommune forudsætter en solid socialpolitik, der er i stand til at gribe ind, når ledige og sygemeldte borgere havner i økonomiske eller andre udfordringer i livet.
Ligeledes mener vi, at vi som kommune skal være i stand til at tilbyde en værdig sagsbehandling for ledige og sygemeldte, der er i kontakt med jobcentret. Vi skal stille krav, men i Enhedslisten mener vi, at det er vigtigt at inddrage og anerkende de ledige og sygemeldtes eget perspektiv, hvilket i øvrigt er i overensstemmelse med et af ministermålene, nemlig at “alle ledige skal have en værdig sagsbehandling”.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR:

 • reel borgerinddragelse, når ledige skal udarbejde deres jobplaner
 • kommunal jobgaranti til alle, der rammes af 225-timers-reglen
 • at kommunen prioriterer samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder
 • at nyttejob ikke erstatter reelle jobs
 • at ledige i nyttejob får reduceret timetal, således at den ydelse, de får, regnet ud som timeløn, kommer til at stemme overens med timelønnen på området på det ordinære arbejdsmarked
 • at der etableres reelle jobs i den kommunale service i stedet for nyttejobs, aktivering og løntilskud
 • at kommunen etablerer flere “grønne job”
 • at Herlev Kommune stiller krav til sine leverandører og samarbejdspartnere om at de skal etablere elev- og praktikpladser.

SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Alle skal have adgang til god og gratis forebyggelse, behandling, tandpleje og psykologhjælp.
For Enhedslisten handler sundhed ikke kun om behandling, men også om at forebygge sygdom. Det kræver fokus på sociale faktorer. Det er de socialt dårligst stillede, der fører i statistikkerne, når det gælder dårligt helbred og for tidlig død. Usikker økonomi, en stresset og utryg hverdag og manglende indflydelse på tilværelsen kan føre til høj sygelighed og for tidlig død.
Hospitalerne bliver i stigende grad specialiserede. Borgere sendes hjem, inden de er kommet sig helt. Kommunen har med de nye omlægninger ansvaret for at tilbyde borgerne nødvendig pleje og rehabilitering efter indlæggelser og sygdomsforløb og i situationer, hvor borgere er uafvendeligt døende. Det stiller bl.a. store krav til kompetencerne i det kommunale sundhedsvæsen, som vi må være opmærksomme på at styrke.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR:

 • en fordeling af faggrupper på plejecentre og i hjemmeplejen således at sygeplejerskerne udgør 30% mod i dag 15% og SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere 70% mod i dag ca. 85%., så alle faggrupper har mulighed for kvalificeret sparring
 • en hygiejnesygeplejerske, som kan varetage den infektionsforebyggende indsats i kommunen
 • opkvalificering af sundhedspersonalet, så vi kan tilbyde omsorg, pleje og behandling af “unge” borgere med komplicerede sygdomme som fx sen hjerneskade, parkinson, demens osv., evt. i samarbejde med Ballerup og Furesø kommuner
 • lige adgang til pleje, omsorg og rehabilitering for alle borgere, ikke kun dem, der har råd til det
 • etablering af sundhedshuse med tilbud, som også omfatter godkendte alternative behandlingsformer og støttende foranstaltninger som f.eks. akupunktur, zoneterapi, mindfulness, sanserum, musikterapi osv.
 • at borgere på kontanthjælp og førtidspension får gratis adgang til regelmæssig tandpleje og behandling – (Genindførelse af Herlevmodellen, som blev sparet væk i budget 2020)
 • at borgere med psykiske lidelser tilbydes den støtte, der passer til dem, og har mulighed for at søge hjælp hele døgnet
 • støtte/rådgivning til pårørende til psykisk syge
 • at uafvendeligt døende borgere får mulighed for professionel pleje og omsorg i eget hjem eller på et palliativt tilbud, hvis de ønsker dette
 • at borgere med behov for genoptræning hurtigt tilbydes intensiveret genoptræningsforløb. Derudover vil vi sikre ordentlig opfølgning
 • at borgere med behov for hjælpemidler tilbydes de bedste hjælpemidler, der er på markedet.

BORGERE MED HANDICAP

Vi har som samfund en særlig forpligtelse til at sikre gode og ligeværdige vilkår for vore medborgere med fysisk eller psykisk handicap og deraf nedsat funktionsevne, så de kan deltage i samfundet på lige fod med andre.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR:

 • at der ansættes en borgerrådgiver
 • at borgere med handicap får den nødvendige støtte og vejledning i hverdagen
 • at der afsættes de nødvendige ressourcer til at sikre bo- og dagtilbud af høj kvalitet
 • at kommunen ikke hjemtager borgere fra specialtilbud uden for kommunen for at spare penge
 • at højtspecialiserede funktioner fortsat varetages af regionen eller i et mellemkommunalt samarbejde, så særlig ekspertise og faglige miljøer ikke går tabt
 • at der sikres god fysisk tilgængelighed for borgere med handicap på alle områder i Herlev Kommune
 • at der sikres en faglig kvalificeret sagsbehandling med borgeren i centrum således at der sker en reduktion af ankesager i kommunen
 • reel selvbestemmelse. Den enkelte borger er ekspert i eget liv.

ÆLDRE BORGERE

Alle ældre skal have mulighed for at leve et værdigt liv, alderdom skal ikke være ensbetydende med fattigdom. Det er desværre tilfældet for en række borgere i Herlev Kommune, som udelukkende har deres folkepension som indtægt.
Vi vil arbejde for, at det bliver muligt at oprette alternative bomuligheder i såvel ældre som nye bebyggelser og for flere ældre- og handicapvenlige boliger, bl.a. gennem ombygning af eksisterende lejligheder (større badeværelser, udvidelse af døråbninger m.v.) i samarbejde med boligselskaberne.
Alle ældre skal have mulighed for at leve sammen inden for rammer, der tilgodeser deres kultur, sprog, religion og sociale behov. De ældre skal kunne leve et liv efter de holdninger og præferencer, de altid har haft. Livskvalitet er individuel, så hjælp skal tage udgangspunkt i den enkelte.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR:

 • at ældre uden anden indtægt end folkepension og ATP får tilskud til tandlæge og tandproteser, briller og større nødvendige nyanskaffelser
 • en koordineret og effektiv sagsbehandling, så unødig ventetid og bekymring undgås
 • flere aktivitetstilbud som understøtter muligheden for at ældre, der oplever ensomhed, kan indgå i sociale relationer og fællesskaber
 • tilbud om velfærdsteknologi i situationer, hvor borgerne oplever det som livskvalitet og medarbejdere som sikring af deres arbejdsmiljø
 • mad og måltider, der stimulerer sanser, giver gode oplevelser og styrker relationer.

ET GODT BØRNELIV, BEDRE DAGINSTITUTIONER

Vi skal give vores børn et godt og trygt børneliv. Barndommen er ikke bare forberedelse til skole. Den har værdi i sig selv, og sikrer vi børnene gode opvækstvilkår, bidrager vi samtidig til at danne et vigtigt fundament for deres videre liv. Derfor skal vi have daginstitutioner og dagpleje af høj kvalitet.
Ikke alle børn har gode opvækstvilkår. Herlev Kommune skal derfor sikre de nødvendige ressourcer til at gøre en særlig indsats for udsatte børn og unge, uanset om problemerne skyldes fattigdom, omsorgssvigt, handicap, kriminalitet, fysisk eller psykisk sygdom eller misbrugsproblemer hos forældrene.
Børnepolitikken har i mange år været præget af en kvalitets- og kontraktstyring hvor det pædagogiske arbejde sættes på formel, og hvor kontrol, dokumentation, evaluering og indbyrdes konkurrence bliver metoden, der skal sikre kvaliteten. Enhedslisten vil gå imod disse tendenser og give børn ret til at være børn med alt hvad dette indebærer af leg, venskaber og mangfoldighed af liv.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR:

 • reelle minimumsnormeringer i daginstitutioner og dagpleje med kvalificeret pædagogisk personale – også i ydertimerne
 • minimumsnormeringer i SFO og fritidshjem
 • høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, bl.a. gennem løbende efter- og videreuddannelse til alle ansatte og tilbud til alle ikke uddannede medarbejdere om en pædagogisk uddannelse
 • gode fysiske rammer. Regelmæssig renovering skal sikre gode bygningsmæssige forhold og spændende og kreative legepladser.

STYRKET FOLKESKOLE

Siden folkeskolereformen har flere og flere forældre i andre kommuner fravalgt den almindelige folkeskole til fordel for privatskoler. I Herlev viser denne tendens sig også. I Enhedslisten ser vi en stor fare for at skabe et a- og et b-hold af unge mennesker som følge af denne udvikling. Det er nødvendigt at give folkeskolerne de nødvendige midler til at etablere den gode tidssvarende skole af høj kvalitet, hvor kommende generationer uddannes til at tage vare på sig selv, hinanden, lokalsamfundet, Danmark og verden. Og, vigtigst af alt, at turde kaste sig ud i livet.
Alt for mange unge er de senere år faldet ud af uddannelsessystemet, fordi de ikke har kunne honorere de specifikke karakterkrav fra erhvervsuddannelserne og gymnasiet. Der er derfor bl.a. brug for en skole og nogle eftermiddagstilbud til de unge, hvor de kan møde unge og voksne, som kan hjælpe dem videre i livet, hvis de synes de sidder fast.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR:

 • at igangsætte et arbejde med plan for fremtidens skole i Herlev med særligt fokus på eksperimenter, innovation og kreativitet, som ruster børnene og de unge til at tage aktivt del i samfundet
 • at der afsættes ressourcer til at forbedre normeringerne i folkeskolen for at undgå udhuling af kvaliteten
 • at tilbyde erhvervsrettet 8. – 9. klasse på et udvalg af folkeskolerne i kommunen som kan give de unge forståelse for og erfaring med hvad en erhvervsuddannelse kan
 • at igangsætte et projekt, hvor kommunen inddrager de unge i udvikling af nye ungdomsaktiviteter
 • at nedsætte SFO-taksten som er alt for høj. Den bør sættes ned med 300 kr. pr. md.
 • at gøre skoledagene kortere ved at sikre tid og hjælp til at lektierne kan laves i skolen og ved at afkorte skoledagene med en time dagligt.

UNGDOMSLIV

Vi skal give vores unge de bedste vilkår, når de skal lære at stå på egne ben. Der sker en stor udvikling fra man går ud af folkeskolen til man bliver et voksent menneske, derfor skal vi sørge for at støtte de unge i denne udvikling.
Vi skal sørge for, at vores unge har en ungdomsbolig, når de skal flytte hjemmefra, samt at den er til at betale. Dette betyder, at de unge kan blive i nærheden af forældre, omgangskreds og evt. job, når de flytter hjemmefra. De unge er gerne ude i de sene nattetimer, derfor er det vigtigt, at de unge – uanset hvor de bor i kommunen – kan komme hurtigt og trygt hjem i hele kommunen.
Ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Herlev Kommune har stramme økonomier. Derfor skal Herlev Kommune støtte skolerne ved, at de institutioner, der har brug for en økonomisk håndsrækning, også får den. Det kan de ved, at man fritager dem fra at skulle betale grundskyld. Det betyder, at institutionerne kan bruge deres penge på det de rent faktisk bør bruges på, nemlig eleverne.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR:

 • at Herlev Gymnasium & HF fritages for at betale grundskyld
 • flere ungdomsboliger med funktionelle køkkener, hvor huslejen maksimalt må udgøre 60% af den udeboende SU-sats. Det vil sige maksimalt 3.792 kroner
 • boliggaranti for unge under 30 år
 • natbusser til Herlev Bymidte og Hjortespring, specielt i weekenderne
 • at gøre Klauzdal til et tryggere sted at være, samt gøre det lettere tilgængeligt med bl.a. offentlig transport, specielt om aftenen og i weekenderne
 • at alle unge under 18 år, der tilknyttes Herlev Kommunes ungeindsats, tilbydes en bisidder fra Børns Vilkår.

KULTUR, FRITID OG IDRÆT

Tiden under corona har vist, hvor afgørende kulturen og de fællesskaber, den altid fører med sig, er for vores velbefindende. Fællessange, løbeturen i løbeklubben eller de inspirerende foredrag. Kulturen er de oplevelser vi ikke kan lade være med at kaste os ud i, fordi de gør os glade og i godt humør.
Enhedslisten ønsker et levende Herlev, hvor mennesker i alle aldre kan føle sig hjemme og være med til at skabe deres egen ”kultur”. Derfor skal kommunen stille kultur- og idrætstilbud, faciliteter, støtte og hjælp til rådighed til glæde og gavn for den brede befolkning.
Enhedslisten finder både bredde og elite vigtig i idræts- og kulturlivet. Vi ønsker, at der skal være en balance mellem bredde og elite, således at der skabes et samspil mellem de to hvor de inspirerer, hjælper og gensidigt motiverer hinanden.
Enhedslisten støtter frivillighed. Det er fantastisk, når folk vil benytte deres fritid til at hjælpe, støtte, organisere og kreere, og kommunen skal derfor understøtte denne frivillighed.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR:

 • at øge §18-puljemidlerne, som kan søges af folkeoplysende foreninger til deres aktiviteter, fra 100.000 kr. til 500.000 kr.
 • etablering af inspirerende legepladser og rekreative områder
 • etablering af et kulturelt samlingssted i det sydlige Herlev i erhvervs-/boligområdet
 • at igangsætte udviklingen af et “kulturcentrum” i det nordlige Herlev omkring Hjortespringcentret og Gammelgård
 • at biblioteket i både nord og syd styrkes som kulturhus, aktør i det sociale arbejde og ”broen til fremtiden” med tilbud om fx. digital dannelse, fællesskabende læseaktiviteter og kulturelle integrationsaktiviteter for nydanskere
 • at Klauzdal etableres som omdrejningspunkt for ungdomsaktiviteter af enhver art
 • at kultur tænkes sammen med alle de øvrige politikområder i kommunen som fx. Kultur på Recept.

AKTIVT MEDBORGERSKAB

I Enhedslisten ønsker vi et solidarisk, rummeligt og mangfoldigt fællesskab i samfundet, som bygger på respekt, tryghed, demokrati og menneskerettigheder. Derfor modarbejder vi enhver form for diskrimination og racisme og arbejder for lige rettigheder for alle, både formelt og reelt. Et mangfoldigt samfund som det danske forpligter os til at sikre alle lige rettigheder på trods af den enkeltes sproglige og sociale ressourcegrundlag. En herlevborger med etnisk minoritetsbaggrund bør for eksempel have indblik i sine børns skolegang uanset evt. manglende dansksproglige færdigheder.
I Enhedslisten tror vi på sammenhængskraften i fællesskaber, der rummer forskelligheder. Et fællesskab forudsætter både rettigheder og pligter. En af de vigtigste faktorer for et aktivt medborgerskab er at have et arbejde og være en del af arbejdspladsens fællesskab. Enhedslisten vil derfor arbejde for at alle, der er i stand til det, kan få sig et arbejde. Det fører til øget livskvalitet og aktiv deltagelse i fællesskaber.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR:

 • at skabe rammer, så civilsamfundet bedre kan inddrages i integrationsindsatsen
 • at flygtninge og indvandrere aktivt introduceres til foreningslivet og civilsamfundet
 • at sikre, at familier med begrænsede dansksproglige færdigheder tilbydes tolkebistand i forbindelse med skole-hjem-samarbejde, sundhedsfremmende initiativer, borgermøder m.m.
 • at flygtninge tilbydes realkompetencevurderinger, så de får mulighed for at drage nytte af de kompetencer, de har med fra deres hjemlande
 • at flygtningene kan få uddannelse og arbejde i integrationsperioden.