Valgprogram for perioden 2018-2021

HERLEVS FREMTID ER OGSÅ DIT VALG

Med dette valgprogram fremlægger vi Enhedslistens forslag og visioner for valgperioden 2018-2021.
Enhedslisten ønsker en solidarisk, demokratisk og grøn udvikling hvor alle har mulighed for aktivt at deltage i samfundet, og hvor vi opretholder og forbedrer den fælles velfærd.
Enhedslisten er imod privatisering som skabe større ulighed i samfundet.
Hjælp os med at opnå en stærk repræsentation ved valget til kommunalbestyrelsen tirsdag den 21. november 2017.

Hent valgprogrammet som pdf

valgfolderHent vores valgfolder

ET GRØNT OG BÆREDYGTIGT HERLEVEN BÆREDYGTIG TRAFIKPOLITIK | BESKÆFTIGELSE | SUNDHED OG FOREBYGGELSE | ÆLDRE BORGERE | BORGERE MED HANDICAP | ET GODT BØRNELIV, BEDRE DAGINSTITUTIONERFOLKESKOLEN | KULTUR, FRITID OG IDRÆT | AKTIVT MEDBORGERSKAB

KOMMUNE BETYDER FÆLLESSKAB

Vi vil arbejde for åbenhed og borgerinddragelse. Vi stemmer for forbedringer og mod forringelser. Vi tager gerne ansvar og søger indflydelse, dog ikke for enhver pris.
Enhedslistens politik tager udgangspunkt i fællesskabet som samfundets bærende kraft. Fællesskabet er forudsætningen for det enkelte menneskes mulighed for fri udfoldelse og tryghed.
Enhedslisten arbejder for et samfund hvor alle borgere har samme rettigheder og pligter og behandles med respekt og værdighed. Et samfund hvor alle har lige muligheder, og hvor der er plads til alle uanset køn, alder, seksuel orientering, tro, etnisk oprindelse og eventuelle handicap.
Kommunernes økonomi er underlagt en stram statslig styring der sætter snævre rammer for de kommunale drifts- og anlægsudgifter. Denne stramme styring accepteres desværre af kommunerne der gennem Kommunernes Landsforening år efter år indgår aftaler om rammer for de kommunale budgetter der tvinger de enkelte kommuner til nedskæringer. Det har de seneste år ført til forringelser af velfærden og kostet arbejdspladser.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR

 • at regeringen sikrer kommunerne en langt bedre økonomi der svarer til de reelle opgaver der varetages kommunalt. Det skal give mulighed for at rulle besparelserne tilbage, så der bliver flere penge til velfærd og økonomi til at genoprette de mange jobs der er sparet væk
 • at regeringen fjerner de sanktioner der begrænser kommunernes økonomiske handlefrihed.

Nedskæringerne i vores kommune har bremset visioner og ideer som de ansatte kunne udvikle sammen med borgerne. Trusler om lavere normeringer, privatisering eller udlicitering har lagt stort pres på mange personalegrupper i Herlev Kommune. Hvis Herlev skal være en god kommune at leve i, skal vi have et stop for privatisering og udlicitering.
Service skal ses i et helhedsorienteret perspektiv i forhold til det enkelte menneske. Kommunale madordninger er fx meget mere end et antal måltider om dagen. Mad og måltider er også fællesskab, sundhed, aktivitet, værdighed, livskvalitet og mulighed for udvikling. Med privatisering og udlicitering er der risiko for at helhedsperspektivet tabes.
For at kommunen skal kunne yde en god, kvalificeret og tilfredsstillende service til borgerne i Herlev, kræver det ordentlige arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder. De ansatte skal have friheden til at tilrettelægge eget arbejde tilbage og fritages for unødigt bureaukrati som begrænser kontakten til borgerne.

REEL BORGERINDDRAGELSE

Når nye projekter besluttes, skal den kommunale forvaltning inddrage borgerne allerede i idefasen. Vi går ind for borgermøder som ikke er rene orienteringsmøder. Det er vigtigt at gennemføre borgermøder inden nye og større politikområder vedtages. I de næste fire år vil vi opfordre kommunalbestyrelsen til at udvikle og formulere en politik for “inddragelse og samskabelse” samt en “værktøjskasse” for borgerinddragelse.

ET GRØNT OG BÆREDYGTIGT HERLEV

Enhedslisten vil arbejde for en bæredygtig udvikling. Vi skal tage ansvar for jorden og dens resurser af hensyn til kommende generationer.
Herlev skal være en grøn by med gode betingelser for natur og biodiversitet. Vi ønsker en sund og kemikaliefri kommune.
Der skal arbejdes med miljøspørgsmål i skolerne. Vores børn skal rustes til at håndtere nutidens og fremtidens udfordringer på miljø- og klimaområdet.
Herlev er vokset op som en by med luft mellem boligblokke og med etagebyggeri af moderat højde. Det bybillede er udfordret af de senere års tætte byggeri og mange tilladelser til at bygge højt. Den udvikling skal vendes.
Enhedslisten vil arbejde for at kommunen i lokalplanlægningen inddrager borgerne tidligt i processen, og for, at den fremtidige byudvikling foregår i samarbejde med parter der arbejder med bæredygtige og fremtidsrettede løsninger i byggeriet.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR

 • at fastholde Herlev med luft mellem boligblokke, etagebyggeri af moderat højde og mange grønne oaser
 • at der stilles krav om miljørigtige løsninger ved nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri, både offentligt og privat byggeri
 • at kommunen med råd og vejledning støtter opsætning af solceller og andre miljø- og klimavenlige løsninger på private og almene boliger
 • at beskytte drikkevandet mod påvirkning fra pesticider og jordforurening, bl.a. ved en begrænsning af brugen af sprøjtegifte i private haver
 • at de måltider der bliver tilbudt i kommunens institutioner, som udgangspunkt er økologiske
 • at kommunens indkøb baserer sig på miljø- og klimavenlige produkter, og at der arbejdes på at kommunens institutioner bliver miljøcertificerede.

EN BÆREDYGTIG TRAFIKPOLITIK

En væsentlig del af CO2-udledningen i Herlev stammer fra trafikken. Desuden medfører trafikken støjgener for naboer til de store veje. Det er derfor vigtigt at vi tænker klima og støjfornuftige løsninger ind i trafikplanlægningen.
Enhedslisten har som mål at alle skal have mulighed for at kunne klare sig uden egen bil. Vi prioriterer derfor udbygning af den kollektive trafik og bedre forhold for cyklister.
Herlev er, som en del af Storkøbenhavn, forholdsvis godt dækket mht. til kollektiv trafik, men det kan blive bedre. Der er stadig områder i Herlev der er dårligt dækket mht. til busdrift.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR

 • bedre og billigere kollektiv trafik for alle, også tilgængelig for mennesker med handicap
 • udbygning af sikre cykelveje, så cyklen bliver det billige, lette, hurtige og sunde valg
 • sikker skolevej til alle skoler i kommunen, både folkeskoler og ungdomsuddannelser
 • at øge andelen af elbiler i kommunens bilpark
 • at der stilles krav om eldrevne busser i den kollektive transport.

BESKÆFTIGELSE

I Enhedslisten kæmper vi for et rummeligt arbejdsmarked hvor der er plads til alle.
Alle har ret til at blive en del af et arbejdspladsfællesskab med de kompetencer og udfordringer man nu engang har. Der er brug for at de der ikke er i beskæftigelse, tilbydes et meningsfuldt virksomhedsrettet forløb der kan bringe dem tættere på arbejdsfællesskaber ved at tage højde for deres fysiske, psykiske og sociale problemstillinger. Der er brug for et lokalt erhvervsliv der har den rette indstilling til at rumme folk med forskellige udfordringer.
Som i resten af landet er ledige og sygemeldte borgere i Herlev i dag underlagt “fattigdomsydelser”. Med såkaldte udbudsreformer udsættes ledige og sygemeldte for et liv på grænsen af fattigdom. At gøre ledige fattigere bringer dem ikke tættere på arbejdsmarkedet, tværtimod.
Der bruges alt for mange kræfter og ressourcer på at kontrollere og aktivere borgere som ikke er i beskæftigelse. Enhedslisten vil gå en anden vej hvor fokus ligger på at skabe jobs – både offentlige og private.
Vi mener at Herlev Kommune og kommunale institutioner skal tage socialt ansvar ved dels at tilbyde reel opkvalificering, dels at medvirke til at etablere socioøkonomiske virksomheder.
Herlev Kommune skal gå forrest i kampen for at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold. Kommunen skal indføre klausuler der forhindre social dumping eller anden samfundsskadelig virksomhed.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR

 • kommunal jobgaranti til alle kontanthjælpsmodtagere der rammes af 225-timers-reglen
 • at nyttejob ikke erstatter reelle jobs
 • at ledige i nyttejob får reduceret timeantal sådan at den ydelse de får, regnet ud som timeløn, kommer til at stemme overens med timelønnen på området på det ordinære arbejdsmarked
 • at der etableres reelle jobs i den kommunale service i stedet for løntilskud, nyttejobs og aktivering
 • at kommunen etablerer flere “grønne” jobs
 • at Herlev Kommune foregår med et godt eksempel og ansætter flere elever og stiller tilsvarende krav til sine leverandører.

SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Alle skal have adgang til god og gratis forebyggelse, behandling, tandpleje og psykologhjælp.
For Enhedslisten handler sundhed ikke kun om behandling, men også om at forebygge sygdom. Det kræver fokus på sociale faktorer. Det er de socialt dårligst stillede der fører i statistikkerne når det gælder dårligt helbred og for tidlig død. Usikker økonomi, en stresset og utryg hverdag og manglende indflydelse på tilværelsen kan føre til høj sygelighed og for tidlig død.
Hospitalerne bliver i stigende grad specialiserede. Borgere sendes hjem inden de er kommet sig helt. Kommunen har med de nye omlægninger ansvaret for at tilbyde borgerne nødvendig pleje og rehabilitering efter indlæggelser og sygdomsforløb og i situationer hvor borgere er uafvendeligt døende. Det stiller store krav til det kommunale sundhedsvæsen som vi må være opmærksomme på at styrke.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR

 • lige adgang til pleje, omsorg og rehabilitering for alle borgere, ikke kun dem der har råd til det
 • etablering af sundhedshuse med tilbud som også omfatter godkendte alternative behandlingsformer og støttende foranstaltninger som fx akupunktur, zoneterapi, mindfulness, sanserum, musikterapi etc.
 • at borgere uden midler får adgang til regelmæssig tandpleje
 • at borgere med psykiske lidelser tilbydes den støtte der passer til dem, og har mulighed for at søge hjælp hele døgnet
 • at kommunen arbejder på at etablere støtte til pårørende
 • at uafvendeligt døende borgere får mulighed for professionel pleje og omsorg i eget hjem eller på et palliativt tilbud hvis de ønsker det.

ÆLDRE BORGERE

Alle ældre skal have mulighed for at leve et værdigt liv med adgang til de muligheder der er normale for borgere i vores samfund. Alderdom skal ikke være det samme som fattigdom.
Vi vil arbejde for at det bliver muligt at oprette alternative bomuligheder i såvel ældre som nye bebyggelser, og for flere ældre- og handicapvenlige boliger, bl.a. gennem ombygning af eksisterende lejligheder (større badeværelse, udvidelse af døråbninger m.v.) i samarbejde med boligselskaberne
Alle ældre skal have mulighed for at leve sammen inden for rammer der tilgodeser deres kultur, sprog, religion og sociale behov. De ældre skal kunne leve et liv efter de holdninger og præferencer de altid har haft. Livskvalitet er individuelt, så hjælp skal tage udgangspunkt i den enkelte.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR

 • at ældre uden anden indtægt end folkepension og ATP får tilskud til tandlæge og -proteser, briller, større nødvendige nyanskaffelser, sommerferie og højskoleophold
 • en koordineret og effektiv sagsbehandling, så unødig ventetid og bekymring undgås
 • flere aktivitetstilbud som understøtte muligheden for at ældre der oplever ensomhed, kan indgå i sociale relationer og fællesskaber
 • tilbud om velfærdsteknologi i situationer hvor borgerne oplever det som livskvalitet, medarbejdere som sikring af deres arbejdsmiljø
 • mad og måltider der stimulere sanser, giver gode oplevelser og styrker relationer.

BORGERE MED HANDICAP

Vi har som samfund en særlig forpligtelse til at sikre gode og ligeværdige vilkår for vore medborgere med fysisk eller psykisk handicap og deraf nedsat funktionsevne. Kommunerne overtog med kommunalreformen det fulde ansvar for handicapområdet, og Herlev Kommune har derfor ansvar for at sikre at borgere med handicap har lige muligheder, og for at der på alle måder leves op til kravene i FN’s konvention for personer med handicap.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR

 • at borgere med handicap får den nødvendige støtte og vejledning i hverdagen
 • at der afsættes de nødvendige ressourcer til at sikre bo- og dagtilbud af høj kvalitet
 • at kommunen ikke hjemtager borgere fra specialtilbud uden for kommunen for at spare penge
 • at højt specialiserede funktioner fortsat varetages af regionen eller i et mellemkommunalt samarbejde, så særlig ekspertise og faglige miljøer ikke går tabt
 • at der sikres god tilgængelighed for borgere med handicap på alle områder i Herlev Kommune.

ET GODT BØRNELIV, BEDRE DAGINSTITUTIONER

Vi skal give vores børn et godt og trygt børneliv. Barndommen er ikke bare forberedelse til skole. Den har værdi i sig selv, og sikrer vi børnene gode opvækstvilkår, bidrager vi samtidig til at danne et vigtigt fundament for deres videre liv. Derfor skal vi have daginstitutioner og dagpleje af høj kvalitet.
Ikke alle børn har gode opvækstvilkår. Herlev Kommune skal derfor sikre de nødvendige ressourcer til at gøre en særlig indsats for udsatte børn og unge, uanset om problemerne skyldes fattigdom, omsorgssvigt, handicap, kriminalitet, fysisk eller psykisk sygdom eller misbrugsproblemer hos forældrene
Børnepolitikken har i mange år været præget af en kvalitets- og kontraktstyring hvor det pædagogiske arbejde sættes på formel, og hvor kontrol, dokumentation, evaluering og indbyrdes konkurrence bliver metoden der skal sikre kvaliteten. Enhedslisten vil gå imod disse tendenser og give børn ret til at være børn med alt hvad dette indebærer af leg, venskaber og mangfoldighed af liv.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR

 • gode normeringer i daginstitutioner og dagpleje med kvalificeret pædagogisk personale – også i ydertimerne
 • høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, bl.a. gennem løbende efter- og videreuddannelse til alle ansatte og tilbud til alle ikke uddannede medarbejdere om en pædagogisk uddannelse
 • gode fysiske rammer. Regelmæssig renovering skal sikre gode bygningsmæssige forhold og spændende kreative legepladser.

FOLKESKOLEN

Siden folkeskolereformen har flere og flere forældre i andre kommuner fravalgt den almindelige folkeskole til fordel for privatskoler. I Herlev viser denne tendens sig også. Enhedslisten ser vi en stor fare for at skabe et a- og et b-hold af unge mennesker som følge af denne udvikling. Det er nødvendigt at give folkeskolerne de nødvendige midler til at etablere den gode tidssvarende skole af høj kvalitet hvor kommende generationer uddannes til at tage vare på sig selv, hinanden, lokalsamfundet, Danmark og verden. Og, vigtigst af alt, at turde kaste sig ud i livet.
Alt for mange unge er de senere år faldet ud af uddannelsessystemet fordi de ikke har kunne honorere de specifikke karakterkrav fra erhvervsuddannelserne og gymnasiet. Der er derfor bl.a. brug for en skole og nogle eftermiddagstilbud til de unge hvor de kan møde unge og voksne som kan hjælpe dem videre i livet hvis de synes de sidder fast.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR

 • at der afsættes ressourcer til at forbedre normeringerne i folkeskolen for at undgå udhuling af kvaliteten
 • at tilbyde erhvervsrettet 8.-9.- klasse på et udvalg af folkeskolerne i kommunen
 • at SSP-medarbejderne er tilgængelige for børn og unge alle dage i ugen
 • at igangsætte et samarbejde om tidssvarende aktiviteter for unge i samarbejde med de unge selv, evt. gennem ungdomsrådet
 • at støtte familier på fattigdomsgrænsen, så deres børn kan deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med andre børn i kommunen
 • meget billigere skolefritidsordninger
 • kortere skoledage.

KULTUR, FRITID OG IDRÆT

Enhedslisten ønsker et levende Herlev hvor mennesker i alle aldre kan føle sig hjemme. Derfor skal kommunen stille kultur- og idrætstilbud til rådighed til glæde og gavn for den brede befolkning.
Enhedslisten finder både bredde og elite vigtig i idræt og kulturlivet. Vi ønsker at der skal være en balance mellem bredde og elite således at der skabes et samspil mellem de to hvor de inspirerer, hjælper og motiverer hinanden gensidigt.
Enhedslisten støtter frivillighed. Det er fantastisk, når folk vil benytte deres fritid til at hjælpe, støtte, organisere og kreere, og kommunen skal derfor understøtte denne frivillighed; men det er vigtigt at frivillighed IKKE bliver svaret på nedskæringer i velfærdsydelserne.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR

 • at foreninger i kommunen, både enkeltvis og på tværs, får mulighed for at benytte det kommende foreningshus i nord til at holde møder og aktiviteter til gavn for en evig udvikling af kreativitet og nyskabelse
 • at synliggøre de spændende og interessante initiativer der florerer i alle hjørner af kommunen ved fortsat facilitering af fælles netværksmøder hvor man kan hjælpe og støtte hinanden
 • at udvikle et “centrum” i det nordlige Herlev med inddragelse af borgerne
 • at biblioteket som kulturhus opprioriteres.

AKTIVT MEDBORGERSKAB

Enhedslisten modarbejder enhver form for diskrimination og racisme og arbejder for lige rettigheder for alle, både formelt og reelt. Enhedslisten vil et solidarisk, rummeligt og multikulturelt præget fællesskab som bygger på respekt, tryghed, demokrati og menneskerettigheder. Et multikulturelt samfund som det danske forpligter os til at sikre alle lige rettigheder på trods af den enkeltes sproglige og sociale ressourcegrundlag. En herlevborger med etnisk minoritetsbaggrund bør for eksempel have indblik i sine børns skolegang uanset evt. manglende dansksproglige færdigheder.
Enhedslisten tror på sammenhængskraften i et fællesskab der rummer forskelligheder. Et fællesskab forudsætter både rettigheder og pligter. En af de vigtigste faktorer for et aktivt medborgerskab er at have et arbejde og være en del af arbejdspladsens fællesskab. Enhedslisten vil derfor arbejde for at alle der er i stand til det, kan få sig et arbejde. Det fører til øget livskvalitet. Vi tager absolut afstand fra forestillingen om at flygtninge og indvandrere blot kommer hertil for at nasse på det offentlige, vi mener derimod at de gerne vil bidrage til samfundet og forsørge deres familie i lige så høj grad som etniske danskere.

DERFOR VIL ENHEDSLISTEN ARBEJDE FOR

 • at skabe rammer så civilsamfundet bedre kan inddrages i integrationsindsatsen
 • at flygtninge og indvandrere aktivt introduceres til foreningslivet og civilsamfundet
 • at sikre at ressourcesvage familier med begrænsede dansksproglige færdigheder tilbydes tolkebistand i forbindelse med skole-hjem-samarbejde, sundhedsfremmende initiativer, borgermøder m.m.
 • at der sker en hurtig afklaring af flygtningenes kompetencer, og at flygtninge skal tilbydes realkompetencevurderinger i det omfang det vurderes,at de kan bygge videre på de erfaringer de har med fra deres hjemlande
 • at flygtningene kan få uddannelse og arbejde i integrationsperioden.