Forslag fra Enhedslisten om at fritage elever på Herlevs skoler fra de nationale tests i 2021

Forslaget blev afvist på kommunalbestyrelsesmødet den 10. februar 2021 – med beskyldning om at Ibrahim Benli fører folketingsvalgkamp, ikke tænker på Herlevs skolebørn!!

Punkt 25: Forslag fra Enhedslisten
00.22.02G01-2-21
Resume
Enhedslisten (Ø) har sendt et forslag som ønskes optaget på dagsordenen til mødet i
kommunalbestyrelsen den 10. februar 2021.

Forslag:
Enhedslisten foreslår, at borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen retter henvendelse
til Undervisningsministeriet om at få fritaget Herlev skoler fra at deltage i de nationale test i
2021. Idet eleverne ikke har haft muligheden for at modtage den normale undervisning som
følge af covid-19, hvorfor man må formode at testene ikke kan give et dækkende billede af
elevernes faktiske faglige niveau.
Begrundelse:
De nationale test blev i 2019 evalueret af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
(VIVE), som kunne påvise mange fejl og mangler, hvorfor nationale test i det hele taget ikke
er det bedste redskab for at kunne evaluere elevernes faglige niveau. Testens validitet vil
uden tvivl blive udfordret yderligere midt i en pandemi-krise, hvor eleverne i Herlev siden
marts 2020 ikke kunne modtage den almindelige undervisning. Eleverne har været hjemsendt
i sammenlagt flere måneder, hvor de har været henvist til digital undervisning eller til
nødundervisning underlagt en stribe restriktioner.
På trods af lærernes og skolernes store indsats kunne eleverne i Herlev, ligesom elever i
resten af landet, ikke blive tilbudt undervisning under de normale rammer med samme
faglige indhold og kvalitet som normalt. Disse vilkår har desværre haft alvorlige
konsekvenser for både elevernes læring og deres trivsel.
Det vil derfor være spild af ressourcer, hvis skolerne skal gennemføre de nationale test midt i
en pandemi-krise, hvor fokus alene burde være på undervisningen og elevernes trivsel. Der er
snarere brug for at droppe de nationale test for at bruge kræfterne på at reetablere
klassefælleskabet med de faglige og sociale relationer, som eleverne måtte undvære.

Lovgrundlag
Intet at bemærke.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Forslaget forkastet med 16 stemmer imod (A, C, V) og 3 stemmer for (F, Ø).

Borgmesteren afviste forslaget med henvisning til at det skulle ses i forbindelse med at Ibrahim Benli stiller op til Folketinget og dermed tænker mere på sin kandidatur end på Herlevs børn.
Se Herlev Bladets referat af punktet 
Se referatet fra kommunalbestyrelsesmødet den 10. februar
Marianne Dithmer og Ibrahim har den 25. februar læserbrev i Herlev Bladet om forslaget og debatten