Forslag om at kontrollere om Intervare A/S overholder kontrakten med Herlev Kommune

På kommunalbestyrelsesmødet den 9. juni 2021 blev Enhedslistens forslag behandlet

Fra kommunalbestyrelsesmødets dagsorden/referat af punkt 99:

Punkt 99: Forslag fra Enhedslisten
00.22.02G01-7-21
Resume
Enhedslisten (Ø) har sendt et forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til mødet i
kommunalbestyrelsen den 9. juni 2021.
Sagsfremstilling
Enhedslisten fremsætter forslag om at pålægge forvaltningen at gennemføre en kontrol af,
hvorvidt Intervarer A/S overholder arbejdsklausulen i kontrakten med Herlev Kommune. Det
kan evt. ske i samarbejde med Københavns Kommune, som også har en verserende sag mod
Intervarer A/S.
Såfremt det ko nkluderes, at arbejdsklausulen ikke er overholdt, skal forvaltningen pålægge
Intervarer A/S at efterbetale medarbejderne og rette op på forholdende fremadrettet. Lever
Intervarer ikke op til kravet, skal kontrakten opsiges.
Begrundelse:
Politiken har afsløret helt urimelige arbejdsforhold på lagrene hvor både Nemlig.com og
Intervarer A/S opbevarer deres varer. Arbejdsforholdende er blandt andet blevet beskrevet
som ikke bare umenneskelige men også sundhedsskadelige af professor emeritus Helge Hvid,
der kalder arbejdsmiljøet så ekstremt, at det “kan give både psykiske og fysiske problemer”.
Andre forskere kalder arbejdsforholdene for chaufførerne for “ulovlig”:Jakob Hjort
Bønløkke, afdelingslæge og forsker i fysisk nedslidning på arbejdsmarkedet på Aalborg
Universitetshospital, kan som læge konstatere, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt at
arbejde på den måde, og at man ikke kan arbejde i mange år uden risiko for varige fysiske
mén. Derfor er Bønløkkes klare vurdering, at arbejdsforholdene er ulovlige.
Arbejdsklausulen, som indgår som et afsnit i Herlev Kommunes “Standarbetingelser for
varerkøb og tjenesteydelser” fra januar 2016, beskriver krav om at løn, arbejdstid og
arbejdsvilkår skal følge de overenskomster, aftaler etc. som iøvrigt gælder for arbejde af
samme art. Forhold med manglende pauser, arbejdes effektivitetsmetoder hvor der opereres
med tidsinddelinger i “rød,gul, grøn”, hvor man som medarbejder med “rød” risikere at blive
fyret, fordi man ikke er hurtig nok, stemmer i vores optik ikke overens med klausulen.
Ydermere er de ansatte udenlandsk arbejdskraft som sjældent har kendskab til danske
arbejdstagerrettigheder. Den overvejende udenlandske arbejdskraft skyldes ikke at herboende
folk ikke ønsker arbejdet. Tværtimod. Medlemmer af 3F fortælle at branchen er præget af
vikaransættelser, fordi det giver flere muligheder for at hyre og fyre, og at udenlandsk
arbejdskraft foretrækkes, fordi de ikke stiller krav. Sådanne uanstændige forhold mener vi
ikke vi skal støtte i Herlev kommune. Hvis ikke vi som kommune sætter foden ned, udvikler
forholdene sig i Danmark som man ser det på Amazone.com
I Enhedslisten ønsker vi først og fremmest at medarbejderne kompenseres, og at opsigelse af
aftalen med Intervarer A/S skal ske, hvis virksomheden ikke vil overholde arbejdsklausulen.
Forvaltningen skal lede efter en anden leverandør i tilfælde af, at vi i kommunen ikke kan
opretholde kontrakten. Denne leverandør kan med fordel findes lokalt, så det bliver lettere for
forvaltningen at kontrollere om aftalerne overholdes. Ydermere vil et lokalt valg af
leverandør understøtte det lokale erhvervsliv og den grønne omstilling.

Lovgrundlag: Intet at bemærke.
Økonomi: Intet at bemærke.
Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Kommunalbestyrelsen beslutter, at forvaltningen følger Københavns Kommunes
kontrolindsats med Intervare A/S tæt. Så snart Københavns Kommune er kommet til en
konklusion, vil denne samt forvaltningens vurdering af den videre håndtering blive forelagt
Økonomi- og Planlægningsudvalget.
Det oprindelige forslag bortfalder herefter.