Enhedslistens stiller ændringsforslag til budget 2020

Budgetforhandlingerne

Enhedslisten gik til årets budgetforhandlingerne med et åbent sind og med en oprigtig interesse for at være en del af budgetforliget. Vi kunne desværre ikke få et eneste forslag igennem, og dermed sætte præg på kommunens fremtidige budget med nogen af vores ønsker. Dermed var der ikke grundlag for at blive i forhandlingerne.

I årets budgetforhandlinger har budgetparterne valgt at gå efter et enkelt område, nemlig øgede normeringer på daginstitutionsområdet. Normeringer på daginstitutionsområdet er rigtig vigtige. Enhedslisten har i de sidste 10 år haft det som et kerneområde og kæmpet for det både nationalt og lokalt. Udfordringen for Enhedslisten i dette års forhandlinger har dog været, at de øgede normeringer i Herlev finansieres ved besparelser på en række andre vigtige borgernære områder som fx rammereduktion på skolerne, nedlæggelse af en stilling i PPR, fjernelse af voksentandplejen og nedskæringer på biblioteket og musikskolen. Alle områder, som rammer de dårligst stillede borgere i kommunen. Derfor er der som sådan ikke samlet set tale om et løft til velfærden i vores optik. Sagt på en anden måde mener vi ikke, at man kan fodre hunden med dens egen hale.

En anden meget vigtig grund til at Enhedslisten i år står uden for budgetaftalen er den totale mangel på ambitioner på det grønne område. I budgetaftalen 2019 vedtog budgetpartierne at nedsætte et borger/virksomhedsdrevet udvalg, hvis opgave er at finde gode forslag til grøn omstilling. Uden afsatte midler har dette udvalg efter vores opfattelse meget begrænsede muligheder for reelt at skabe de grønne forandringer, som vi har så meget brug for. Vi er rigtig ærgerlige over, at Herlev ikke tager aktivt ansvar for klima og miljøudfordringerne når nu Danmark i dag bryster sig af at være et land med høje ambitioner på klima- og miljøområdet.

Enhedslistens forslag

Enhedslistens ændringsforslag adskiller sig fra budgetparternes ved ikke at acceptere besparelser fra sparekataloget på det specialiserede socialområde, folkeskolen og kulturområder. Derudover rummer Enhedslistens budgetforslag et ønske om en styrket forebyggende indsats på særligt børne- og ungeområdet, en styrket indsats på det socialpsykiatriske område og en styrket indsats for den grøn omstilling.
Enhedslistens foreslår helt konkret at:

Fjerne besparelse på PPR – en familieterapeut
Fjerne besparelse på musikskolen
Fjerne besparelse på Klausdal Værkstederne
Fjerne besparelse på biblioteket
Fjerne besparelse på voksentandplejen
Fjerne den fulde ramme reduktion på folkeskolerne

Vi ønsker derudover at prioritere:

 • en styrket indsats for inklusion af børn med særlige behov i folkeskolen
 • at borgeren får mulighed for at søge hjælp og støtte hos en borger-/pårørenderådgiver som
  ikke er en del af forvaltningen
 • en forebyggende indsats hos småbørnsfamilier ved at indføre sundhedsplejerskebesøg hos
  børnefamilier når barnet er 1 ½ og 3 år gammel for på den måde at spotte problemer hos
  børn/voksne/familier inden de bliver for komplekse og svære
 • at” Planen for udviklingen af socialpsykiatrien” 2019-2023 som blev vedtaget i år, rent
  faktisk kan blive til noget, så borgere med psyko-sociale udfordringer bedre får mulighed for
  at deltage i samfundet på lige fod med andre
 • midler til den borger/virksomhedsinddragende grønne omstilling.

Finansiering

Enhedslistens forslag er fuldt finansieret. Det holder sig indenfor den angivne serviceramme.
Balancen går ikke under 90 mio og likviditeten forbedres med ca. 20 mio i 2023 i forhold til det
oprindelige budget.
Besparelse på driften af skøjtehallen. I forbindelse med planlægning af skøjtehallen har man
glemt en række afledte drifts- og anlægsudgifter som er medtaget i årets budget på ca. 2,9 mio. Det
er helt uforståeligt for os, at man med let pen benytter så mange penge på et idrætsområde fremfor
på borgernær velfærd generelt.
Byggesagsgebyrerne blev afskaffet for nogle år siden. Forvaltningen bruger kostbar tid på at
behandle sagerne. Derfor foreslår vi at byggesagsgebyrerne genindføres.
Hæve skatterne i kommunen med 0,2 pct. Skatteprocenten i Herlev har været 23,7 % siden 1988.
Dengang havde borgerne langt færre midler mellem hænderne generelt. På landsplan har flere
undersøgelser vist, at borgere er parate til at investere flere af deres penge i velfærd gennem
skattestigninger. Hvis vi skal tiltrække flere borgere til kommunen, skal vi have en kommune i
verdensklassen, der er nemlig mange om buddet i omegnskommunerne. Det kræver flere midler end
vi har til rådighed med en skatteprocent på 23,7.
Vi ville have foretrukket at hæve grundskylden, men da der er nogen usikkerhed omkring
indefrysning, og hvor den i fremtiden ender, har vi valgt at hæve skatten i stedet.

På næste side følger den konkret oversigt over Enhedslistens forslag
På vegne af Enhedslisten
Ibrahim Benli og Marianne Dithmer
Herlev d. 22. oktober 2019

Hent Enhedslistens forslag som pdf